Strindbergiana
is the annual journal of Strindbergssällskapet/the Strindberg Society since 1985. It is published in collaboration with the publishing house Atlantis. The journal aims to offer its readers a broad selection of research on Strindberg’s life and writing, an overview of current performances, thoughts on Strindberg by contemporary cultural personalities, and much more.
  The Editor welcomes articles, essays and other writings that provide insight into the writings, life and environment of Strindberg. Please contact the editor to discuss your ideas and the proposed scope of your work. Submissions are peer reviewed. Submission of a paper to Strindbergiana is a representation that it is the author’s original, unpublished work, that it has not been submitted elsewhere, and that the author has secured permission to publish any copyrighted material, including illustrations. Authors retain the copyright to their essays, but essays accepted for publication may not be reprinted elsewhere without the permission of Strindbergiana. Payment for published contributions is three copies of the print journal in which the contribution appears.

David Gedin, Cecilia Carlander,   redaktörer
Strindbergiana@auguststrindberg.se

Author guidelines
See the Swedish guidelines here. If you want to submit a text in English,
please contact the editor.

Swedish guidelines
Leverera helst bidraget som word-fil bifogad ett e-postmeddelande.
   Omfång max 20.000 tecken (med blanksteg) –
gärna kortare.
   Manus skall insändas i elektronisk form, helst som e-postbilaga.
   Undvik alla onödiga formateringar. Texten bör vara vänsterjusterad
med ojämn högermarginal och 1,5 radavstånd.
   Nytt stycke markeras med indrag. Undvik blankrader och dubbla
mellanslag. Avstavningar skall inte användas vid radslut, vare sig
manuella eller ordbehandlingsprogrammets automatiska.
  Underrubriker markeras endast med kursiv stil.

Anförda citat skall vara kontrollerade vid leverans.

Skriv helst utan separat litteraturförteckning.
   Ge alla bibliografiska hänvisningar i slutnoter.
   Första gången en hänvisning förekommer skrivs all information
ut, såsom i exemplen nedan. Författarnamn anges i ordningen
förnamn–efternamn. Vid följande hänvisningar till samma arbete
anges författarens efternamn, tryckår samt aktuella sidnummer.
 
[Bok:] Wilhelm Blomstrand, Naturens grundämnen i deras inbördes
ställning till hvarandra, Stockholm 1875, s. 175.

[Följande hänvisningar:] Blomstrand 1875, s. 177.

[Artikel i tidskrift:] The Svedberg, ”Strindberg som kemist”, Forum.
Frisinnad veckotidskrift, nr 4 och nr 5, 1918, s. 44–47 resp. 54–
57.

[Artikel i antologi el. dyl.:] Ann-Charlotte Gavel Adams,
”Strindberg som Ockultismens Zola”, Strindbergiana. åttonde
samlingen, Stockholm 1993, s. 123–138.

Hänvisningar till August Strindbergs Brev görs med förkortningen
Brev, volymnummer, plus sida (”Brev 21, s. 155”), till Samlade
Verk med SV, volymnummer, plus sida (”SV 21, s. 33”), till
Samlade Skrifter med SS, volymnummer, plus sida (”SS 12, s. 11”).

Datumangivelser skrivs ut i löptext: ”den 14 juli 1889”, ”mellan
den 16 och den 29 mars 1892”. I fotnoter skrivs datum med
snedstreck mellan dag och månad: ”Aftonbladet 21/7 1944”,
”16/3–29/3 1892”.

Hakparentes används till alla tillskott eller andra förändringar i
citat, även vid förkortningar och längre uteslutningar: […], [---].

Använd alltid samma inledande och avslutande citattecken enligt
modellen ”dubbla nior”. Detta gäller även vid citat på främmande
språk, oavsett nationell praxis. Blockcitat markeras med indrag
(utan citattecken).

Enkla citattecken (ej att sammanblanda med accenttecken)
används för att markera citat i citatet och händelsevis för att
förklara innebörden av ett ord.

Förkortningar bör skrivas ut i brödtexten, men kan användas för
inskott tillagda inom parentes, och i slutnoter.