•  First book editions, etc
     including collections until Collected Works
                                               David Gedin

  v. 1.100, oct. 2013.
  (v. 1.000, sept. 2011.)
 

1877-1881 1881-1886 1886-1888 1889-1891 1891-1896 1896-1900 1900-1905 1908-1912 1912-2010

1870

1870

1871

1873

1876 

1876

Fritäkaren.- Dramatiskt utkast
(The Free Thinker - Dramatic Sketch
)


I Rom. - Dramatisk situation i en akt

 

 

(In Rome. - Dramatic Situation in One Act)


Hermione.
- Sorgespel 

(Hermione.
- Tragedy
)

Svensk Försäkringstidning.
1:a -g. Utg. af Aug. Strindberg. [årgången skulle omfatta 24 nr. -8 s. men endast 11 nr. utkom.]

(* Swedish Insurance Magazine. [The annual volume was intended to include 24 issues x 8 pp, but only 11 appeared.])

För våra barn. 34 bilder af Ludv. Richter med gamla och nya versar af August Strindberg.
[Ungdomsbiblioteket Saga IV.]


(* To Our Children. 34 Pictures by Ludv. Richter with Old and New Verse by August Strindberg)

Gazetten. Nr 1, 23 sept 1876.
[End. ett nr. utkom.]

(* Gazetten. No 1, Sept. 23:rd 1876
[Only one issue was published.])
Drama Drama Drama

Magazine

Poetry

Magazine

Zett. I:001 Zett. I:002 Zett. I:003 Zett. I:004

Zett. I:005

Zett. I:006
 

1877

1878

1878 1879   1879 1880


Från Fjerdingen och Svartbäken. -Studier vid Upsala akademi
i

(Town and Gown.- Studies at Upsala Academy)
 

Kina. Några gensagor
mot gågse irrmeningar.

[ Särtryck ur Framtiden, årg. 1, ny följd 1877. Senare publ. i Kulturhistoriska studier.](*China. Some protests against common misconceptions. [Offprint from Framtiden 1877. Later published in Studies in Cultural History])


Mäster Olof. - 5 akter
[versuppl.]


(Master Olof. -Drama in five acts [verse version])

Philipp Johann von Strahlenberg och hans karta över Asien


(
* Philipp Johann von Strahlenberg and His Map of Asia)

Röda rummet. - Skildringar ur artist- och författarlifvet


(The Red Room. -
Scenes From the Lives of Artists And Authors)

Från hafvet. Här och der. -Dikter och verkligheter


(* From the Sea. Here and There.- Poetry and Realities)


Page Up  

Prose-
short stories
Prose -
non-fiction
Drama Prose -
non-fiction
Prose-
short stories
Collection
Zett. I:008 Zett. I:007 Zett. I:009 Zett. I:010 Zett. I:011 Zett. I:012
1880 1880 1881 1881 1881 1881

Gillets hemlighet. -
(The Secret of the Guild. -Comedy in Four Acts)
 
I vårbrytningen. - Ungdomsarbeten. 1. Skizzer och uppsatser(* At Break of Spring, Early Works 1. Sketches and Essays)
 

Den fredlöse. - Sorgespel
 
[reviderad, i I vårbrytningen. Urspr. publ. 1876 i månadstidskriften Nu.]

(The Outlaw. -Tragedy [revised, in At Break of Spring. Originaly publ. 1876 in the magazine Nu.])

I vårbrytningen. - Ungdomsarbeten. 2. Dramatiska arbeten.


(* At Break of Spring, Early Works 2. Dramatic Writings [i.a. 1st ed. of Anno -48, Master Olof - prose version])

Mäster Olof.- Skådespel i fem akter
[Prosauppl.]


(Master Olof - Drama in Five Acts [prose version]

Anno fyrtioåtta. -


(Anno 48. - Comedy in Four Acts)
Drama Collection Drama Collection Drama Drama
Zett. I:015 Zett. III A:1 Zett. I:013 Zett. I:016 Zett. III A:1 Zett. I:017
1881 1881-1882 1882 1882 1882 1882

Kulturhistoriska studier

(Studies in Cultural History)

Svenska folket i helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller Ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia

(
* The Swedish People on Holy Day and Everyday, in War and Peace, at Home and Abroad; or, A Thousand Years of the History of Swedish Culture and Manners)

Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor. Framletade, samlade och utgifna m. Claes Lundin

(Old Stockholm.    Notes From Published and Unpublished Sources. Found, Collected and Published w. Claes Lundin)

Det nya riket. - Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidehvarf(The New Kingdom. 
Depictions From the Era of Coups and Jubilees)

Herr Bengts hustru. Skådespel i fem akter

Sir Bengts Wife.- Drama in Five Acts)

Svenska Öden och äventyr. 1. Medeltiden(Swedish Destenies and Adventures. 1. The Middle Ages)
Page Up

Prose -
non-fiction
Prose-
non-fiction
Prose -
non-fiction
Prose - novel Drama Prose - novel
Zett. I:018 Zett. I:019 Zett. I:020 Zett. I:014 Zett. I:021 Zett. I:022
1883 1883 1883 1883 1884 1884

Lycko-Pers resa - Sagospel i fem akter.


(Lucky Peter?s Journey. Fairy-Tale Play in Five acts)


Svenska Öden och Äventyr. 2. 1500-talet


(Swedish Destenies and Adventures. 2. The 16th Century)

Sagan om Herkules
(ur Det gamla riket)


(* The Tale About Hercules. From The Old Kingdom)

Dikter på vers och prosa


(Poems in Verse and Prose
)

Sömngångarnätter på vakna dagar. – En dikt på fria vers

(Somnabulistic Nights in Broad Daylight. - A Poem in Free Verse
)

Likt och olikt (I-II)(Alike and Unlike, I-II
)

Page Up  

Drama Prose-
short stories
Prose

Poetry 

Poetry 

Prose -
non-fiction
Zett. I:023 Zett. I:024 Zett. I:025 Zett. I:026 Zett. I:027 Zett. I:028
1884 1884 1885 1886 1886 1886

Giftas. Tolf äktenskapshistorier med interview och förord

(Getting Married. - Twelve Stories About Marriage With an Interview and a Preface.)


Samvetskval.   -(Remorse. - Short Story)

Utopier i verkligheten. 
Fyra berättelser
[inkl. Samvetskval]


(Utopias in Reality. Four Tales [incl. Remorse])

Giftas. Aderton -äktenskapshistorier. Med förord. Andra delen

(Getting Married. - Eighteen Stories About Marriage. With a Preface. Part Two)

Marodörer. - Comedi i fem akter
[Tryckt i tio ex. Senare omarbetad till Kamraterna]

(Marauders. - Comedy in Five Acts [Printed in 10 copies. Later revised into Comrades])

Tjensteqvinnans son. – En själs utvecklingshistoria (1849-67)


(The Son of a Servant. The History of a Soul's Development (1849-67))
Prose - novel Prose - novel Prose - novel Prose - novel Drama Prose - novel
Zett. I:029 Zett. I:030 Zett. I:031 Zett. I:032 Zett. I:033 Zett. I:034
1886 1887 1887 1887 1888 1888

Jäsningstiden. -En själs utvecklings-historia (1867-72)
[Tj?stekvinnans son 2]

(Time of Ferment. - The History of a Soul's Development (1867-72) [
The Son of a Servant 2])

I röda rummet. ?  En själs utvecklingshistoria (1872-75)
[Tjänste-kvinnans son 3]

(In the Red Room.- The History of a Soul's Development (1872-75) [The Son of a Servant 3])

Fadren. - Sorgespel i tre akter(The Father. - A Tragedy in Three Acts)
 

Hemsöborna. -Skärgådsberättelse


(The People of Hemsö - Archipelago)


Kamraterna. - Komedi i fyra akter(Comrades. - A Comedy in Four Acts)
 

Fröken Julie. ? Ett naturalistiskt sorgespel. Med förord


(Miss Julie. - A Naturalistic Tragedy. with a Preface)


Page Up
Prose - novel Prose - novel Drama Prose - novel Drama Drama

 

Zett. I:035 Zett. I:036 Zett. I:037 Zett. I:038 Zett. I:039 Zett. I:040
1888 1888 1889 1889 1889 1889

 

Blomstermålningar och djurstycken. - Ungdomen tillegnade(Flower Paintings and Animal Pieces.-Dedicated to the Youth
)

   Skärkarlslif. -       Berättelser
(Life in the Skerries. - Stories
)

Tschandala.
 (Autoriseret oversaetelse ved Peder Nansen)1a utg. i dansk vers.]

(Tschandala.
Transl. by Peder Nansen [1st ed. In Danish transl.])

 


Bland franska bönder. - Subjektiva reseskildringar(Among French Peasants. - Subjective Travelogues)

Creditorer. Tragicomedie
[dansk övers. av Fodringsegare]


(Creditors
. - Tragicomedy. [1st ed. In Danish transl.])


 


Notice sur le manuscrit de la premier traduction de la chronique de Abulghsi-Behader


(*
Notes on the Manuscript of the First Translation of the Chronicle of Abulghasi-Behader [In French])
Prose-
non-fiction
Prose - novel Prose - novel Prose- Drama Prose -
non-fiction
Zett. I:041 Zett. I:042 Zett. I:043 Zett. I:044 Zett. I:045 Zett. I:046
1890 1884-1890 1890-1891 1890 1890 1891

Tryckt och otryckt 1 [bl a 1a sv utg av Fodringsegare, Paria, Samum, Sömngångarnätter (Hemkomsten)]

(*Printed and Unprinted 1 [i.a. 1st Swedish ed. of Creditors, Paria, Somnabulistic Nights (The Homecoming), Simoom])


Svenska Oden och Äventyr. 3 1600-talet

(Swedish Destenies and Adventures. 3. The 17th century
)

Svenska Öden och Äventyr. 4. 1700-talet

(Swedish Destenies and Adventures. 4. The 18th Century.
)

Tryckt och otryckt 2
[bl.a. 1a utg. av Den starkare]
(* Printed and Unprinted 2
[i.a. 1st ed. of The Stronger])

I hafsbandet

 
(By the Open Sea
)


Tryckt och otryckt 3
[inkl. åtta Fabler urspr. skrivna på fr. m. titeln Contes et Fabliaux, -ers. av Eug?e Fahlsted

(* Printed and Unprinted 3 [incl. eight Fables, originally written in French, Contes et Fabliaux, transl. by Eug?e Fahlsted])

Collection Prose -short stories Prose - short stories Collection Prose - short stories Collection
Zett. I:048 Zett. I:049 Zett. I:049 Zett. I:050 Zett. I:051 Zett. I:052
1891 1892 1892 1893 1893 1893

Les relations de France ave la Suede jusqu'a nos jours


(* France's Relations
With Sweden Up to This Day
[In French])


Himmelrikets nycklar eller Sankte Per vandrar pä jorden. - Sagospel i 5 akter

Himmelrikets nycklar eller Sankte Per vandrar på orden. - Sagospel i 5 akter

Dramatik
(Inför döden. Första varningen. Debet och Credit. Moderskärlek)

(Drama
. Incl. Facing Death, The First Warning, Debit and Credit, Motherly Love)

Das Band. Trauerspiel 1 akt

[tysk övers. av Bandet] i Dramen 2.

(Das Band. Trauerspiel 1 akt [transl. into German of The Bond] in Dramen 2.)

Das Spiel mit dem Feuer. Lustspiel
[tysk övers. av Leka med elden]  i Dramen 3

(Das Spiel mit dem Feuer. Lustspiel [Transl. into German of Playing with Fire] in Dramen 3.)

Die Beichte eines Thoren
[1a utg. av Le Plaidoyer d'un fou (En dåres försvarstal). Tysk övers.]

(Die Beichte eines Thoren
[1st ed. German transl. of A Madman's Defence])
Prose ?
non-fiction
Drama Drama Drama Drama Prose - novel  
Zett. I:053 Zett. I:054 Zett. I:055 Zett. I:056 Zett. I:057 Zett. I:058
1894 1895 1896 1896 1896 1896

Antibarbarus I. - Oder Die Welt für sich und die Welt für mich [tysk. utg.]


(* Antibarbarus I. - Or the World For Itself and the World To Me [In German])

Le Plaidoyer d'un fou. - Roman [fr. utg. En dåres försvarstal](Le Plaidoyer d'un fou.
 - Novel
[the original ed. in French of A Madman's Defence])

Introduction -une chimie unitaire. (Premiere esquisse) [fr. utg.](*Introduction to a Uniform Chemistry. (A First Sketch) [In French])


Guldets synthes förklarad af guld-extraktion ur koppar-kis genom falu-processen

(*Gold Synthesis Explained by Gold Extraktion from Chalcopyrite by The Falun Process)

Nutidens guldmakeri

(*
approx. Modern Alchemy / Making Gold Today)


Sylva Sylvarum
(Livre 1)
[fr. utg.](lat. approx. A Forrest of Forrests [In French])
Prose - novel Prose - novel Prose -
non-fiction
Prose-
non-fiction
Prose-
non-fiction
Prose-
non-fiction
Zett. I:059 Zett. I:058 Zett. I:060 Zett. I:061 Zett. I:062 Zett. I:063
1896 1897 1897 1897 1898 1898

Jardin des plantes I-II [fr. utg.]
(Jardin des plantes I-II [In French])

Tryckt och otryckt 4 [Bl a 1a sv utg av Bandet, Leka med elden](* Printed and unprinted 4 [i.a. 1st Swedish ed. of The Bond, Playing With Fire])

Inferno. – öfversättning från förf:s franska original af Frans Eugène Fahlstedt.

(Inferno. - Translation From the Author's French Original by Francis Eugene Fahlstedt. [1st ed. Transl. into Swedish by Eug?e Fahlstedt.])


Tschandala. ? Berätelse från 1600-talet
[1a sv. utg.](Tschandala. ? A Tale from the 17:th Century [1st Swedish ed.])

Legender

 (
Legends)


Typer och prototyper inom mineralkemin(
*Types and Prototypes in Mineral Chemistry)

Page Up  
Prose -
non-fiction
Collection Prose - novel  Prose - novel  Prose - novel  Prose -
non-fiction
Zett. I:064 Zett. I:065 Zett. I:066 Zett. I:043 Zett. I:067 Zett. I:068
1898 1899 1899 1899 1899 1900

Till Damaskus I-II

(To Damascus I-II)

Vid högre Rätt. -Två dramer (Advent, Brott och brott)

(* At the Superior Court. Two Dramas; Advent, Crimes and Crimes)

Folkunga-sagan. - Skådespel i fem akter

(The Saga of the Folkungs. ? Drama in Five Acts)
 

Gustaf Vasa. - Skådespel i fem akter

(Gustaf Vasa. ? Drama in Five Acts)

 


Erik XIV. - Skådespel i fyra akter

(Erik the Fourteenth. ? Drama in Four Acts)

Gustaf Adolf. - Skådespel i fem akter

(Gustaf Adolf. ? Drama in Five Acts)

Page Up
Drama Drama Drama Drama Drama Drama
Zett. I:069 Zett. I:070 Zett. I:071 Zett. I:072 Zett. I:073 Zett. I:074
1900-1901 1901 1901 1901 1901 1901

Samlade romaner och berättelser 1-5

(*Collected Novels and Stories 1-5)
   
    Påsk


   
(Easter)

Midsommar. - Ett allvarsamt lustspel i sex tablåer
(Midsummer. A Serious Comedy in Six Scenes)


Dödsdansen. - Drama
(del I och II)


(The Dance of Death. - Tragedy, prt I & II)

Engelbrekt.- Skådespel i fyra akter

(Engelbrekt. -Drama in Four Acts)
 

Sveriges natur
. Ill. av Arthur Sjögren

(
*The Nature of Sweden. Ill. by Arthur Sjögren)
Collection Drama Drama Drama Drama Prose -
non-fiction
Zett. III A:3 Zett. I:075 Zett. I:076 Zett. I:077 Zett. I:078 Zett. I:079
1901 1902 1902 1903 1903 1903

Carl XII. - Skådespel i fem tablåer

(Charles the Twelfth. ? Drama in Five Scenes)


Kronbruden - Svanehvit - Dromspelet

(The Crown Bride - Swanwhite - A Dream Play)

Fagervik och Skamsund

(Fairhaven and Foulstrand)


Ett äktenskap
. [Tjuvtryck. Oauktoriserad övers. av Le Plaidoyer d'un fou.]

(A Marrige [Pirated edition. Unauthorized translation of Le Plaidoyer d'un fou. The novel was to be published in about thirty parts in all,
but the release was suspended after five.
])

Sagor

(Fairy Tales)
 

Der bewusste Wille in der Weltgeschichte. Skizze zu einem Buch.
[1a utg. Tysk ?ers. av Emil Schering]

(* The Conscious Will in The World History. Draft of a Book [1 ed. In German, transl. by Emil Schering])Page Up
Drama Drama Prose - novel  Prose - novel  Prose - novel  Prose -
non-fiction
Zett. I:080 Zett. I:081 Zett. I:082 Zett. IV:03 Zett. I:083 Zett. I:084
1903 1903 1904 1904  1905 1905

Ensam
Ill. av Arthur Sj?ren

(Alone.
Ill by Arthur Sj?ren)

 Samlade Dramatiska arbeten 1:1, 1:2, 2:1, 2:2. [2:2 m. bl.a. 1a utg av Kristina, Gustaf III, Näktergalen i Wittenberg.]

(Collected Dramatic Works 1:1, 1:2, 2:1, [2:2
i.a. 1st ed. of Queen Christina, Gustav the Third, The Nightingale of Wittenberg])

Gotiska Rummen. -Släkt-öden från sekelslutet(
Gothic Rooms - Family Sagas at the End of the Century)


Samlade Dramatiska arbeten
1:3, 1:4 [1:3 m. bl.a. 1a utg. av Till Damaskus III](Collected Dramatic Works
1:3, 1:4 [1:3 w.1st ed. of To Damascus III])

Ein freies Norwegen
[1a utg. Tysk ?ers. av Emil Schering](A Free Norway
[1st ed. In German, transl. by Emil Schering])


Historiska miniatyrer
1

 


(
Historical Miniatures 1)

Prose - novel   Collection Prose - novel  Collection Prose -
non-fiction
Prose -
short stories
Zett. I:085 Zett. III A:4-5 Zett. I:090 Zett. III A:4-5 Zett. I:091 Zett. I:092
1905 1905 1906 1906 1906 1907

Historiska miniatyrer 2


(
Historical Miniatures 2)

Ordalek och småkonst ? af den uppsvenske tankebyggaren på Fagervik - Skamsund

(
Word Play and Minor Art)


Antibarbarus I
[1a sv. utg. i 299 nr. ex. Dekorerad av Arthur Sjögren

(Antibarbarus I
[1st Swedish ed. in 299 numbered copies. Designed by Arthur Sjögren

Nya svenska Öden


(New Swedish Destenies. I-II)


Svarta fanor. - Sedeskildringar från sekelskiftet


(Black Banners. -
Genre Scenes from the Turn of the Century
)

En blå bok aflämnad till vederbörande och utgörande kommentar till "Svarta fanor".
.


(A Blue Book Delivered To Those Concerned, To Be a Comment on "Black Banners".)
Prose -
short stories
Poetry Prose -
non-fiction
 
Prose - novel  Prose - novel   Prose -
non-fiction
Zett. I:093 Zett. I:094 Zett. I:059 Zett. I:095 Zett. I:096

 

Zett. I:097

 

1907 1907 1907 1907 1907 1907

En blå bok  i samband med 3:e uppl. av En bl?bok]

(
A Blue Book. A Supplement [publ. in connection w. the 3rd ed. of A Blue Book)

Oväder.
Kammarspel, opus 1


(Thunder in the Air. Chamber Play,
Opus 1
)

Brända tomten. Kammarspel, opus 2


(The Burned Site. Chamber Play,
Opus 2
)

Spök-sonaten. Kammarspel, opus 3


(
The Ghost Sonata. Chamber Play,
Opus 3
)


Pelikanen. Kammarspel, opus 4


(
The Pelican. Chamber Play,
Opus 4
)

Taklagsöl, Syndaboken. -Två berättelser

(The Roofing Feast, The Scapegoat.
Two Stories
)
 

Page Up

Prose ?
non-fiction
Drama Drama

 

Drama Drama Prose -
short stories
Zett. I:098 Zett. I:099 Zett. I:100  Zett. I:101 Zett. I:102 Zett. I:103
1908 1908 1908 1908 1908 1908

En ny blå bok
[En blå bok II]
(A New Blue Book)


En blå bok. Den tredje
[En blå bok III]
(A Blue Book, Part III)

Memorandum till medlemmarna af Intima Teatern från regissören


(* Memorandum to the Members of the Intimate Theatre from the Director)


Hamlet. Ett minnesblad på årsdagen den 26 november, tillänadt Intima Teatern

(*Hamlet.
A Memorandum
on the Anniversary November 26, Dedicated to the Intimate Theatre)

 

Julius Cæsar. Shakespeares historiska Dramatik; jämte några anmärkningar om kritik och skådespelarens konst samt ett tillägg om teaterkrisen och teatertrasslet, tillägnadt Intima Teatern

(* Julius Caesar. Shakespeare's Historical Drama, Along with a Few Remarks on Criticism and the Art of Acting As Well As a Supplement About the Theater Crisis and the Theater Trouble, Dedicated to the Intimate Theatre)


Sista riddaren. -Skädespel i fem akter

 

(The Last Knight. ? Drama in Five Acts)
 

Prose -
non-fiction

 

Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
 Prose -
non-fiction
Drama
 

Page Up

Zett. I:104 Zett. I:105 Zett. I:106 Zett. I:107  Zett. I:108  Zett. I:109
1908 1909 1909 1909 1909 1909

Abu Casems tofflor. - Sagospel för gamla och unga barn på oräknade jamber i fem rena akter.

(Abu Casem's Slippers. [subtitle approx. - Fairy-Tale Play for Old and Young Children on Uncounted Jambes in Five Pure Acts])
 

Den romantiske klockaren från Rånö [större delen av Skärkarlslif]
(** The Romantic Sexton on
Rånö> [the greater part of Life in the Skerries])

  


Shakespears Macbeth, Othello, Romeo och Julia, Stormen, Kung Lear, Henrik VIII, En midsommarnattsdröm


(* Shakespear's Macbeth, Othello, Romeo and Juliette, The Storm, King Lear, Henrik VIII, A Midsummer Night's Dream)
 


Riksföreståndaren. - Skådespel i fem akter
(The Protector. - Drama in Five Acts) 

Bjälbo-Jarlen. - Skådespel i fem akter


 

(The Earl of Bjälbo.- Drama in Five Acts)


Öp
pna bref till Intima teater
(
Open Letters to the Intimate Theatre)

Page Up
Drama Prose - novel  Prose -
non-fiction
Drama Drama Prose -
non-fiction
Zett. I:110 Zett. 0352 Zett. I:111 Zett. I:112  Zett. I:113 Zett. I:114
1909 1909 1909 1910 1910 1910
 
Svarta handsken. Kammarspel, opus 5 - Lyrisk fantasi (för scenen) i fem akter

(
The Black Glove. Chamber Play, Opus 5. - Lyrical Fantasy (For the Stage) in Five Acts)

Stora landsvägen. - Ett vandringsdrama med sju stationer.


(
The Great Highway. [subtitle approx.
 
A Wandering or Walking Drama With Seven Stations])
 

Författaren. En själs utvecklingshistoria (1877-1887)
[Tjänstekvinnans son 4]

The Author. The History of a Soul's Development (1877-1887) [The Son of a Servant 4])

En blå bok. Den fullständiga

 

(A Blue Book. The Complete)


Bibliska egennamn
 
(
Biblical Proper Names)

Modersmålets anor. - klassiska och lefvande språk
(
The Origins of our Mother Tongue. - Swedish Word Relations in Classic and Living Languages)
 
Drama Drama Prose - novel  Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Zett. I:115 Zett. I:116 Zett. I:117  Zett. I:105 Zett. I:118 Zett. I:119
1910 1910 1910 1910 1911 1911

Tal till svenska nationen om olust i landet, levernet, litteraturen+ och lärdomen

(
Speeches to the Swedish Nation About the Discomfort in the Country, the Life, the Literature and the Learning)


Direktörens prolog vid Intima teaterns oppnande den 26 november 1907
[tryckt i 30 nr. ex.]

(The Director's Prologue at the Intimate Theatre Opening, November 26, 1907 [30 numbered copies])


Folkstaten. - Studier till en stundande författningsrevision(The People's State. - Studies to a Upcoming Constitutional Readjustment)

Religiös renässans eller religion mot teologi
(
Religious Renaissance or Religion Versus Theology)

Vårldsspråkets rotter

 

 

(The Roots of World Languages)

 
Kina och Japan. - Studier
(China and Japan.- Studies)Page Up  
Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Zett. I:120  Zett. I:121 Zett. I:122 Zett. I:123 Zett. I:124 Zett. I:125
1911-1913 1912 1912 1912 1912 1912

Samlade dikter 1-3
(Collected Poems 1-3)

Czarens kurir eller Sågfilarens hemligheter(The Tsar's Courier or The Saw-Sharpener's Secrets)

En extra blå bok
[En blå bok IV](* An Extra Blue Book)

Register till en blå bok
(Index to a Blue Book)

Kinesiska språkets härkomst [faksimiltryck, 200 nr. ex.]

(The Origins of the Chinese Language [facsimile print, 200 numbered copies])

Kinesiska språkets härkomst [faksimiltryck, 200 nr. ex.]

(The Origins of the Chinese Language. The Second
Part [facsimile print, 200 numbered copies])

 Collection Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Prose-
non-fiction
Prose -
non-fiction
 Prose -
non-fiction
Zett. III A:7 Zett. I:126 Zett. I:127 Zett. I:128 Zett. I:129 Page Up
1912 1912-1921 1914 1914 1914 1916

Breviaire Alchimique [utg. av Jollivet Castelot].
(* Alchemical Breviary [In French. Publ. by Jollivet Castelot])

Samlade skrifter av August Strindberg 1-55, utg. av John Landquist(Strindberg's Collected Writings 1-55, ed. John Landquist)

En dåres försvarstal [1a fullst. auktoriserade sv. utg. av Le Plaidoyer d'un fou, övers. John Landquist]

(A Madman's Defence [1st complete, authorized Swedish ed. of Le Plaidoyer d'un fou, transl. John Landquist])


Hemsöborna. Folkkomedi i fyra akter
[I Samlade skrifter 25, utg. av John Landquist](The People of Hems? - Comedy in Four Acts. [In Strindberg's Collected Writings 25, ed. John Landquist])

Förord till Svarta fanor
(skrifvet februari 1908). [Tryckt för privat utdelning i 20 nr. ex.]


(* Preface to Black Banners (written in February 1908) [private print, 20 numbered copies])

Kaspers Fet-tisdag. - Fastlagspel
[I Samlade skrifter 33, utg. av John Landquist]


(Casper's Shrove Tuesday. - A Lent Play [In Strindberg's Collected Writings 33, ed. John Landquist])
Prose -
non-fiction
Collection Prose - novel  Drama Prose -
non-fiction
 
Drama
Zett. I:130  Zett. III A:8       Page Up
1918 1919 1919 1920 1963 1977

Samlade otryckta skrifter. I. Dramatiska arbeten  
(Collected Unpublished Writings. I. -Dramatic Works. From Deserts to the Beloved Country, Hellas, The Lamb and the Wild Beast, Homunculus [fragment], Starkodder the Skald [fragment], The Isle of the Dead [fragment], The Flying Dutchman [fragment])

 


Samlade otryckta skrifter. II. Berättelser och dikter
(Bl.a. En ny extra blå bok, promemorior till Intima teater)

(Collected unpublished writings. II. Stories and Poems. [i.a. A New Extra Blue Book, memorandums to the Intimate Theatre)


Han och hon. - En själs utvecklingshistoria (1875-76).
[Tjänstekvinnans son 5. 1a utg. parallellt med utg. i Samlade skrifter 55, utg. av John Landquist]


(He and She. -The History of a Soul's Development (1875-76) [The Son of a Servant 5. 1st ed. in parallell ed. with Strindberg's Collected Writings 55, ed. John Landquist])


Ett fritt Norge
[1a sv. utg. av Ein freies Norwegen]
Världshistoriens mystik [1a sv. utg. av Der bewusste Wille in der Weltgeschichte. Skizze zu einem Buch, tidigare publ. i Svenska Dagbladet i 20/2-30/5 1903]

(*A Free Norway
 [1st Swedish ed. of Ein Freies Norwegen)
*The Conscious Will in The World History. Draft of a Book
[1st Swedish ed. of Der Bewusste Wille In Der Weltgeschichte. Skizze Zu Einem Buch, also publ. in Svenska Dagbladet 20/2-30/5 1903]
[Both in *Remainder or literally Aftermath. - Stories - Poems - Articles, Strindberg's Collected Writings 54, ed. John Landquist])


Ur Ockulta dagboken. -äktenskapet med Harriet Bosse,
utg. av Torsten Eklund(From The Occult Diary. The Marriage with Harriet Bosse, ed. Torsten Eklund)
 


Ockulta dagboken
[faksimiltryck, 1a sv. fullst. utg.]
(The Occult Diary [facsimile print, 1st complete ed.])
Collection Collection Prose-novel Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
Zett. I:058)         Page Up
 2010  2010       
     

Antibarbarus II
[I Naturvetenskapliga skrifter I,
Samlade verk 35
utg. av Per Stam]

(Antibarbarus II [In Scientific Writings I, Strindberg's Collected Works 35, ed. Per Stam])

Några anmärkningar rörande manuskriptet till den första översättningen av Abulghâsi-Behâders krönika
 
[1a sv. utg. i kompl. övers. av Magnus Röhl, i Kulturhistoriska Studier, Samlade Verk 7 utg. av Bo Bennich-Björkman, Per Stam.]
 

 

(*Notes on the Manuscript of the First Translation of the Chronicle of Abulghasi-Behader

[1st swed. ed. in compl. transl. of Magnus Röhl, in Kulturhistoriska Studier, Samlade Verk 7ed. by Bo Bennich-Björkman, Per Stam.]
 
     
 
Prose -
non-fiction
Prose -
non-fiction
     

The references Zett-refers to Rune Zetterlund's Bibliografiska anteckningar om August Strindberg (Bibliographical Notes on August Strindberg), Stockholm, Bonnier, 1913. Also partly available at Google Books.

The English titles are mainly from Strindberg's Works  by Michael Robinson (in Strindberg and Genre, ed. Michael Robinson, Norwich, Norvik Press,
1991). With the exceptions of ** from An International Annotated Bibliography of Strindberg Studies 1870-2005 by Michael Robinson, and * which are my suggestions. The subtitles and alternative titles are (with some exceptions) my translations.

Note that there are translations into English with alternative titles, e.g. Lucky Per's journey ? Lucky Peter's travels.
Note also that there may be several different original book-covers of the same book or booklet and the ones reproduced above (in some cases, the title page) should not be considered as the
only or most valid. The covers of Strindberg?s dramatic works follow the beautiful reproductions at Dramawebben ( http://www.dramawebben.se/ ).

 


Page Up