David Gedin, ordförande, suppleant till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet
Göran Söderström, vice ordförande
Lars Bergquist, skattmästare
Jan Billgren, sekreterare
Ingela Lundahl  – medlemsombud, kontaktperson 
Leif Magnusson - ansvarig för Strindbergs skrivarstuga på Kymmendö
Cecilia Carlander, red. för Strindbergiana 
Kristina Adolphson
Maria Lagerkvist Lehto
Malin Grände
Sigrid Eklund Nyström
Tryggve Lundh
Lina Gatte Redin - Museum Director


Revisorer:
Hans Alm
Vera Szekely 

Revisorsuppleanter
Kjell Åke Henriksson
Åsa Söderbergh

Valberedning:
Katarina Ek-Nilsson
Catharina Söderbergh

Även
Katarina Ek-Nilsson , ledamot av styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet
 Sällskapets stadgar

Sällskapets första stadgar antogs vid stiftelsemöte den 1 juni 1945.
Den senast företagna stadgeändringen beslutades av extra medlemsmöte
den 10 december 1987 och årsmötet den 13 maj 1988.

§ 1
Sällskapets namn (firma) är Strindbergssällskapet.

§ 2
Sällskapets ändamål är att främja kännedomen om August Strindberg och hans verk.

§ 3
För att främja sitt ändamål skall sällskapet bl.a. utge skrifter av och dokument
om Strindberg,i mån av ekonomiska och personella resurser stödja Strindbergforskningen
och Strindbergsmuseet, registrera och ta vård om Strindbergsminnen av olika slag.

§ 4
Medlemskap i sällskapet vinnes genom erläggande av fastställd avgift.

Medlemskapet upphör utan vidare meddelande om fastställd avgift inte erlagts
före årets utgång.

Sällskapet kan vid årsmöte kalla enskild person att vara hedersledamot i sällskapet.

§ 5
Medlem skall årligen erlägga en bestämd avgift till sällskapet.
Enskild person kan bli ständig medlem genom att erlägga en bestämd engångsavgift
till sällskapet. Styrelsen fastställer instruktion för arbetsutskottet och för nämnd.

§ 6
Vid varje årsmöte fastställer sällskapet de avgifter som nästkommande kalenderår
skall av medlem erläggas enligt § 5.

§ 7
Sällskapets angelägenheter skall förvaltas av en styrelse, i vilken museets chef är
självskriven ledamot och därutöver bestående av minst sju och högst fjorton ledamöter,
som väljs vid årsmöte.
En av ledamöterna skall vara ordförande.

Ordföranden väljs för en period motsvarande tiden till och med nästkommande årsmöte,
övriga ledamöter väljs för en tid motsvarande två sådana perioder och på det sätt att
(närmast) halva antalet nyväljes årligen.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång kan styrelsen utse ersättare
för tiden till nästa årsmöte.

§ 8
Sällskapets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Styrelsen skall årligen och senast den 15 april tillställa revisorerna redovisning för förvaltningen
av sällskapets angelägenheter under det nästföregående räkenskapsåret (förvaltningsberättelse)
jämte redogörelse för intäkter och kostnader under året (resultaträkning) samt för sällskapets
ställning vid årets slut (balansräkning).

Till redovisningshandlingarna skall fogas bestyrkt utdrag av protokollet utvisande styrelsens beslut
rörande de sålunda överlämnade handlingarna.

Sagda handlingar och protokoll skall, så snart de tillställts revisorerna, i bestyrkt avskrift/fotokopia
hällas tillgängliga för sällskapets medlemmar på sällskapets expedition.

§ 9
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 10
Styrelsen kan överlämna handhavandet av sällskapets löpande verksamhet till ett av styrelsen
utsett arbetsutskott.

Arbetsutskottet skall bestå av, förutom styrelsens ordförande, sekreterare och skattmästare,
ytterligare högst fem styrelseledamöter.

Den löpande förvaltningen av för särskilt angivet ändamål upprättad fond kan styrelsen överlämna till
en av styrelsen utsedd nämnd med minst tre och högst fem ledamöter,
av vilka minst en skall vara ledamot i sällskapets styrelse.

§ 11
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

I särskilda fall kan till skattmästare utses juridisk person som ej är medlem av sällskapet.

§ 12
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. I kallelsen skall anges de ärenden som
skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför då mer än halva antalet ledamöter är tillstädes.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom flertalet enar sig.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock skall vid val lotten skilja.

§ 13
Vid styrelsesammanträde skall, i årlig nummerordning, föras protokoll, vari upptages tid och
plats för sammanträdet, vilka som närvarit, styrelsens beslut i kort sammanfattning,
eventuellt förekommande skiljaktig mening ävensom vad i övrigt av ordföranden bedöms böra föras till protokollet.

Protokoll justeras av sammanträdesordföranden.

§ 14
Vad i § 12 och § 13 sägs skall äga motsvarande tillämpning i fråga om arbetsutskottet.

§ 15
Därest ej styrelsen beslutar annorledes, tecknas sällskapets firma av styrelsens ordförande och sekreterare i förening.

§ 16
För granskning av styrelsens och arbetsutskottets förvaltning samt sällskapets räkenskaper utser sällskapet
vid sitt årsmöte, inom eller utom medlemskretsen, två revisorer och två suppleanter.

Revisorer och revisorssuppleanter utses för tiden till dess nästa årsmöte hållits.

&17
Revisorerna skall före utgången av april månad tillställa styrelsen en av dem undertecknad berättelse innehållande
redogörelse för resultatet av sin granskning av redovisningshandlingarna för det nästföregående räkenskapsåret.

I berättelsen skall ingå uttalande huruvida anledning föreligger till revisionsanmärkning, vilken för
sådant fall skall anges. Berättelsen skall vidare innehålla särskilt uttalande angående fastställelse
av föreliggande resultaträkning och balansräkning samt rörande ansvarsfrihet för styrelsen och arbetsutskottet.

Revisor kan avge särskilt yttrande i anledning av revisionen.

§ 18
Sällskapets årsmöte hålles på August Strindbergs dödsdag den 14 maj eller däromkring enligt
styrelsens beslut. Kallelse till mötet med uppgift om tid och plats för detta skall tillställas
medlemmarna före april månads utgång.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte. Kallelse med föredragningslista skall tillställas
varje medlem i brev som utsändes med posten senast två veckor före sammanträdesdagen.

Röstberättigad vid möte är medlem, som erlagt fastställd avgift för det närmast föregående
kalenderåret eller som därefter blivit medlem och senast två veckor före mötet erlagt fastställd avgift.

Beslut vid möte fattas genom öppen omröstning utom vid val, där omröstning skall vara sluten
om någon begär det.

Som mötets beslut gäller, utom i fall som sägs i § 21, den mening varom flertalet enar sig.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock skall vid val lotten skilja.

Rösträtt kan inte utövas genom ombud.

§ 19
Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande.

Vid årsmöte skall följande ärenden alltid förekomma:

1 fråga om mötet blivit behörigen utlyst,

2 val av ordförande vid mötet,

3 val av protokollförare vid mötet,

4 val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
   justera mötesprotokollet,

5 styrelsens förvaltningsberättelse,

6 revisorernas berättelse,

7 fastställande av resultaträkning,

8 fastställande av balansräkning,

9 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

10 fråga om avgifter enligt § 5,

11 val av ordförande i styrelsen,

12 val av övriga styrelseledamöter,

13 val av revisorer och revisorssuppleanter,

14 behandling av förslag som väckts av styrelsen,

15 behandling av förslag som väckts av medlem
     och skriftligen tillställts styrelsen före april månads utgång,

16 övriga ärenden.

Vid extra möte får endast förekomma ärende som upptagits
på föredragningslistan.

Revisor får närvara vid möte och deltaga i dess överläggningar.


§ 20
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten,
av vilka det ena är årsmöte.


§ 21
Skulle förutsättningar för bedrivande av sällskapets verksamhet befinnas ej längre föreligga,
kan sällskapet fatta beslut om sin upplösning.

Sådant beslut är ej giltigt med mindre beslutet fattats av två på varandra följande årsmöten,
varvid minst fyra femtedelar av de röstande biträtt beslutet.

Efter sällskapets upplösning skall med dess behållna egendom förfaras på följande sätt:

1 dokument och övriga arkivalier samt konstföremål skall överlämnas till Stiftelsen Strindbergsmuseet,

2 sällskapets övriga behållna egendom skall överlämnas till sammanslutning eller anslås till ändamål
som kan anses företräda eller vara närstående det upplösta sällskapets syfte.