Strindbergiana, som utges av Strindbergssällskapet och förlaget Atlantis sedan mer än tjugo år tillbaka, strävar efter att erbjuda sina läsare ett brett utbud av studier över Strindbergs författarskap, översikter över dagens teateruppsättningar av hans verk, samtida kulturpersonligheters syn på författaren – och mycket mer.
  Strindbergiana
mottar alltid gärna artiklar, essäer och andra texter. Kontakta gärna redaktören för att diskutera idéer och omfång. Insända bidrag läses av en redaktionskommitté. Medverkande skribenter erhåller tre friexemplar.

David Gedin, Cecilia Carlander,   redaktörer
Strindbergiana@auguststrindberg.se

 Anvisningar för utformning av manuskript

   Leverera helst bidraget som word-fil bifogad ett e-postmeddelande.
Omfång max 20.000 tecken (med blanksteg) – gärna kortare.
Manus skall insändas i elektronisk form, helst som e-postbilaga.
Undvik alla onödiga formateringar. Texten bör vara vänsterjusterad
med ojämn högermarginal och 1,5 radavstånd.

   Nytt stycke markeras med indrag. Undvik blankrader och dubbla
mellanslag. Avstavningar skall inte användas vid radslut, vare sig
manuella eller ordbehandlingsprogrammets automatiska. Underrubriker
markeras endast med kursiv stil.  Anförda citat skall vara kontrollerade
vid leverans.

    Skriv helst utan separat litteraturförteckning.
Ge alla bibliografiska hänvisningar i slutnoter.
Första gången en hänvisning förekommer skrivs all information
ut, såsom i exemplen nedan. Författarnamn anges i ordningen
förnamn–efternamn. Vid följande hänvisningar till samma arbete
anges författarens efternamn, tryckår samt aktuella sidnummer.
 
[Bok:] Wilhelm Blomstrand, Naturens grundämnen i deras inbördes
ställning till hvarandra
, Stockholm 1875, s. 175.

[Följande hänvisningar:] Blomstrand 1875, s. 177.

[Artikel i tidskrift:] The Svedberg, ”Strindberg som kemist”, Forum.
Frisinnad veckotidskrift,
nr 4 och nr 5, 1918, s. 44–47 resp. 54–
57.

[Artikel i antologi el. dyl.:] Ann-Charlotte Gavel Adams,
”Strindberg som Ockultismens Zola”, Strindbergiana. åttonde
samlingen,
Stockholm 1993, s. 123–138.

Hänvisningar till August Strindbergs Brev görs med förkortningen
Brev, volymnummer, plus sida (”Brev 21, s. 155”), till Samlade
Verk med SV, volymnummer, plus sida (”SV 21, s. 33”), till
Samlade Skrifter med SS, volymnummer, plus sida (”SS 12, s. 11”).

Datumangivelser skrivs ut i löptext: ”den 14 juli 1889”, ”mellan
den 16 och den 29 mars 1892”. I fotnoter skrivs datum med
snedstreck mellan dag och månad: ”Aftonbladet 21/7 1944”,
”16/3–29/3 1892”.

Hakparentes används till alla tillskott eller andra förändringar i
citat, även vid förkortningar och längre uteslutningar: […], [---].

Använd alltid samma inledande och avslutande citattecken enligt
modellen ”dubbla nior”. Detta gäller även vid citat på främmande
språk, oavsett nationell praxis. Blockcitat markeras med indrag
(utan citattecken).

Enkla citattecken (ej att sammanblanda med accenttecken)
används för att markera citat i citatet och händelsevis för att
förklara innebörden av ett ord.

Förkortningar bör skrivas ut i brödtexten, men kan användas för
inskott tillagda inom parentes, och i slutnoter.